Dienstenwijzer

Geld & Raad

Inleiding

Geld & Raad hecht aan goede en deskundige voorlichting op het gebied van financiële advies.
Daarnaast vereist de wet dat consumenten, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van dienstverlening die de financiële dienstverlener hen biedt en de kosten die deze dienstverlening met zich meebrengt.
Middels de informatie in dit document trachten wij zo goed mogelijk te voldoen aan deze uitgangspunten, zodat u weet waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

Geld & Raad verleent u financieel advies in de meest ruime zin.
Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van uw financiële positie, wensen en de daarbij horende risico’s.
Vervolgens adviseren wij welke producten daar, naar ons oordeel, het beste bij aansluiten.
Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.
Wij bezoeken u thuis, waardoor u eenvoudig de benodigde gegevens kunt aanleveren.
Als werkgebied richten wij ons vooral op midden en oost Brabant.

Onze diensten

Geld & Raad inventariseert uw wensen. Dit gebeurt altijd in een gesprek waarin wij u vragen stellen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis en ervaring met financiële zaken, uw eigen financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften en, indien van toepassing, uw risicobereidheid.
Op basis van deze inventarisatie kunnen wij u adviseren op het gebied van:
Hypotheken en overige kredieten. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering van woning of duurzame artikelen goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
Levensverzekeringen. Hierbij gaat het om verzekeringen waarmee u spaart voor bijvoorbeeld een aanvullend pensioen, de studie van uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn de koopsompolis, de studieverzekering, de gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek etc.
Verzekeringen die een vaste som geld uitkeren. Bijvoorbeeld als u of één van uw gezinsleden door een ernstige ziekte getroffen wordt, blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
Sparen en beleggen. Als onderdeel van ons advies kunnen wij u aanmelden als cliënt bij een spaar- of beleggingsinstelling.
Tevens adviseren en bemiddelen wij in de diverse Bankspaarproducten voor vermogens-opbouw voor hypotheken en oudedagsvoorziening.

Indien bovenstaande producten via onze bemiddeling worden afgesloten, zullen wij tevens zorg dragen voor controle van de polissen, contracten, premies en/of aflossingen.
Als er tijdens de looptijd vragen ontstaan kunt u daarover uitleg krijgen en wijzigingen kunt u door ons laten verzorgen.
Mocht u schade ondervinden dan kunnen wij u adviseren hoe verder te handelen en u hierin begeleiden.

Bereikbaarheid

U kunt ons op de volgende wijze bereiken:

Adres:Rijzertlaan 390
5223 JV ‘s-Hertogenbosch
Mobiel:06-22941733
E-mail:info@geldenraad.nl
Website:www.geldenraad.nl

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 18.00 uur. Voor spoedeisende zaken kunt u ons buiten deze tijden altijd bereiken via het mobiele nummer.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient deze altijd per post, fax of E-mail te worden bevestigd.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen. Wij verwachten dan echter ook een aantal dingen van u. In elk geval dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is ook in uw eigen belang, want als er in geval van schade achteraf blijkt dat er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, is de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd om de schade niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen en/of kredieten lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Zonder deze, volledige informatie is het niet mogelijk een passend advies te geven.

Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, dient u dit aan ons door te geven. Onder wijziging van uw persoonlijke situatie kunt u denken aan de volgende zaken: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, verbouwing, wijziging van de bestemming van uw woning, verhuizing, relevante wijziging van uw inkomen etc.

Wij onderhouden alle contacten met de betreffende aanbieder van het product. Indien u zelf in contact met hen wilt staan, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij dan door u op de hoogte gehouden van alle eventuele communicatie.
Wij verzoeken u om de gegevens in alle ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

De premie

Premies en overige betalingsverplichtingen worden altijd rechtstreeks aan de betreffende verzekeraar en/of financiële instelling voldaan.
In vrijwel alle gevallen adviseren wij u de verzekeraar of financiële instelling te machtigen om de betreffende termijn via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven.
Als u vragen hebt over een afschrijving, het niet eens bent met de hoogte daarvan of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u daarbij adviseren en bijstaan.

Het is belangrijk dat de premies en maandtermijnen op tijd worden betaald. Indien premies niet op tijd worden betaald kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden een schade weigeren te vergoeden, terwijl de premie alsnog kan worden geïncasseerd. Indien de maandtermijnen van kredieten niet op tijd worden betaald kan dit leiden tot registratie als wanbetaler, opzegging van het krediet en hoge incassokosten.
Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Onze relatie met verzekeraars en financiële instellingen

Wij zijn volledig onafhankelijk. Dat wil zegen dat wij vrij zijn om u producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen te adviseren.
Geld & Raad beschikt over een aantal aanstellingen bij financiële instellingen op het gebied van hypotheken, verzekeringen, vermogensbeheer en sparen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een grote serviceprovider, waardoor over een groot aanbod van aanbieders in de markt kan worden beschikt.

Hoe worden wij beloond?

Sinds 1 januari 2013 is het werken op provisiebasis voor de meeste producten verboden.
Voor Geld & Raad geldt dat enkel de advisering en bemiddeling voor consumptief krediet nog op provisiebasis wordt verricht. Reden is dat bij deze producten een vergoeding op fee-basis wettelijk verboden is.
Voor alle overige producten werken wij op fee-basis.

Het eerste inventarisatiegesprek is vrijwel altijd vrijblijvend. In dit gesprek zullen wij u altijd een indicatie geven van de hoogte van de vergoeding die voor het vervolgtraject in rekening zal worden gebracht.
Indien het eerste gesprek niet vrijblijvend is, wordt dit van tevoren aan u meegedeeld, inclusief een opgave van de kosten.
Bij de start van het vervolgtraject ontvangt u van ons een Opdracht tot Dienstverlening.
In dit document wordt vermeld welke diensten u in dit specifieke geval van Geld & Raad mag verwachten, de hoogte van de te betalen vergoeding, de wijze van betaling en de hoogte van de vergoeding indien u tijdens het vervolgtraject alsnog besluit geen verder gebruik te maken van de diensten van Geld & Raad.

Zoals reeds vermeld werkt Geld & Raad in sommige gevallen via de bemiddeling van een serviceprovider. Indien aan deze bemiddeling kosten zijn verbonden zullen wij dat ook in het kostenoverzicht aan u tonen.

Uw persoonsgegevens

Om uw financiële situatie te inventariseren zullen wij informatie en bescheiden van u ontvangen.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis van deze gegevens kunnen nemen.

Als ons advies leidt tot bemiddeling in financiële producten zullen geldverstrekkers en verzekeraars informatie en bescheiden nodig hebben om te beoordelen of men een offerte uit kan brengen.
Hiervoor dienen wij bepaalde van u ontvangen gegevens met hen te delen. Wij geven hen echter alleen die gegevens die zij ook echt nodig hebben voor de beoordeling.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om onze zorgplicht en begeleiding, gedurende de looptijd van door u via ons gesloten producten, te kunnen realiseren.
Gegevens die daarvoor niet benodigd zijn worden één jaar na realisatie van het betreffende product door ons vernietigd.
Uiterlijk vijf jaar nadat het betreffende product is beëindigd vernietigen wij de overige gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft ten alle tijden wettelijke rechten inzake uw persoonsgegevens.

  • U mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
  • Als u meent dat bepaalde gegevens van u onjuist in onze administratie zijn verwerkt, dan kunt u correctie eisen.
  • Indien u niet langer wenst dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben, kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.
  • Zoals eerder aangegeven zullen wij bepaalde gegevens van u moeten delen met derden. Indien u dit in specifieke gevallen niet wilt kunt u dat aan ons melden.
  • Indien gewenst kunnen wij op uw verzoek bepaalde gegevens door zenden aan een derde, zoals bijvoorbeeld uw accountant of advocaat.
  • Als wij van derden informatie over u ontvangen dan zullen wij u over deze informatie en de bron daarvan informeren.

Onze kwaliteit

Zoals verplicht is volgens de Wft, heeft ons kantoor een vergunning van de AFM onder nummer 12004349 en zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17156822.
Ons kantoor is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1408761.
Ons kantoor is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, onder nummer 300.001852.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij en/of financiële instelling verzoeken de lopende contracten over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven. De zorgplicht voor deze contracten ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten

Als u een klacht hebt over onze werkwijze, advisering of dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Alle klachten worden behandeld door de directie.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Postbus93257
2509 AG   Den Haag
Tel:0900-3552248
E-mail:info@kifid.nl
Websitewww.kifid.nl

Voor eventuele klachten op het gebied van de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)